ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Na Zátiší 364/1

735 73 Karviná-Louky

+420 558 848 095

ms.louky@borovskeho.cz

pondělí až pátek

06:00 - 16:00

Hřiště pro veřejnost

 
 
Provozní doba hřiště pro veřejnost
 
Květen – Září
 
Po – Pá   16:00 – 21:00
So – Ne   08:00 – 21:00
 
Říjen – Duben
 
Po – Pá  16:00 – 18:00
So – Ne  08:00 – 18:00
 
Vstup do prostoru hřiště
 
1. Vybavení a zařízení hřiště slouží ke hrám dětí. Je určeno pro věkovou hranici od 3 do 12 let.
2. Vstup na hřiště a jeho použití je výhradně na vlastní nebezpečí uživatele.
3. Dětem předškolního věku je povolen vstup na dětské hřiště, pískoviště, užívání herních prvků a vybavení v prostoru hřiště pouze v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů nebo jiné odpovědné osoby starší 18 let.
4. Za bezpečnost na hřišti zodpovídají jejich zákonní zástupci.
5. Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska hrajících si dětí v pořádku.
 
Zákaz vstupu do prostoru hřiště
 
1. Platí pro všechny osoby opilé, podnapilé nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocné přenosnými chorobami.
2. Je zakázáno pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech apod.
3. Vstup se psy a jinými zvířaty do prostoru hřiště je přísně zakázán.
 
Provozní pokyny
 
1. Každý návštěvník hřiště je povinen šetřit zařízení, které je majetkem města, a udržovat je v čistotě, je zakázáno jakýmkoli způsobem poškozovat herní a sportovní zařízení. Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý, kdo způsobí poškození hřiště, je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.
2. Na hřišti je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky, stanovat, nocovat, manipulovat s jakýmkoli otevřeným ohněm i jakýmikoli předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost návštěvníků.
3. Je zakázáno přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty (vyjma dětských lahví).
4. Je zakázáno odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat hřiště a jeho okolí.
5. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoliv úpravy nebo zásahy do vybavení a zařízení hřiště.
6. Za škody, poranění a úrazy, způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, nenese město odpovědnost.
7. Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním návštěvníkům. Provozovatel neručí za případné následky nesprávného užívání herních prvků.
 
Všeobecné pokyny
 
1. Tento návštěvní řád je pro všechny návštěvníky závazný. Návštěvníci jsou povinni seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování, šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště.
2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.
 
Za provoz hřiště odpovídá:
 
Provozovatel: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
Správce: Technické služby Karviná, a. s., Bohumínská 1878, 735 06 Karviná – Nové Město