ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Na Zátiší 364/1

735 73 Karviná-Louky

+420 558 848 095

ms.louky@borovskeho.cz

pondělí až pátek

06:00 - 16:00

Zápis do MŠ

Možnost elektronického předzápisu:  

zde

Seznam registračních čísel dětí přijatých pro školní rok 2022/2023 naleznete zde.

 

Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání 

– určen výhradně pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo dočasné ochraně. 14.6. 2022 od 8 do 14 hodin. KDO MŮŽE BÝT VZDĚLÁVÁN V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

  • Dítě, kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • Dítě, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu.

KDO MŮŽE POŽÁDAT O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?

  • Zákonný zástupce dítěte (ust. § 183 odst. 7 školského zákona: „Zákonným zástupcem je pro účely tohoto zákona osoba, která je v souladu se zákonem nebo rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka.“). Podle ukrajinského práva může být zákonným zástupcem i prarodič, zletilý sourozenec, viz informace MPSV, str. 2-3;
  • osoba, která má dítě svěřené do péče;
  • obecný opatrovník (určený soudem);
  • ústavní zařízení, do jehož péče je dítě svěřeno.

U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE NUTNO DOLOŽIT:

  • K nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně);
  • doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti;
  • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci;
  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Dokládání očkování ukrajinských dětí bez očkovacího průkazu: https://www.edu.cz/dokladani-ockovani-ukrajinskych-deti-bez-ockovaciho-prukazu-vcetne-informaci-v-ukrajinstine/